mabu communicatie
Spreekt u de taal van uw klanten?
Algemene Voorwaarden

Definitie:
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder „het vertaalbureau“ verstaan: mabu communicatie, gevestigd te Orchideestraat 6, 4511 GV Breskens.

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
 3. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
 4. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
 5. Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.
 6. Wijziging/intrekking van opdrachten
 7. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
 8. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
 9. Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 10. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
 11. Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 12. Het vertaalbureau zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
 13. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
 14. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 15. Termijn en tijdstip van levering
 16. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het vertaalbureau is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 17. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 18. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
 19. Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 20. Honorarium en betaling
 21. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend tarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Het vertaalbureau kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening gebracht worden.
 22. De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 23. Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugelijke computerprogrammatur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
 24. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
 25. Indien een betalingstermijn is overeengekomen (gewoon 14 dagen!), dient betaling binnen die termijn te geschieden. In alle andere gevallen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen.
 26. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
  Voor aanmaningen worden administratiekosten van € 32,- in rekening gebracht.

  Het vertaalbureau heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft het vertaalbureau het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt het vertaalbureau het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
 27. Het vertaalbureau heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.5 niet nakomt, heeft het vertaalbureau het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt het vertaalbureau het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
 28. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door het vertaalbureau aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.5 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 29. Reclames en geschillen
 30. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan het vertaalbureau te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 31. Indien de klacht gegrond is, zal het vertaalbureau het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
 32. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
 33. Aansprakelijkheid: vrijwaring
 34. Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
 35. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.
 36. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal het vertaalbureau vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
 37. Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 38. De opdrachtgever is verplicht het vertaalbureau te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin het vertaalbureau geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 39. Ontbinding
 40. Het vertaalbureau is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 41. Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.
 42. Auteursrechten
 43. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het vertaalbureau het auteursrecht op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen en andere teksten.
 44. De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 45. Toepasselijk recht
 46. De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler wordt beheerst door Nederlands recht.
 47. Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
  De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

mabu communicatie is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 53003209.

Charly Manske

Breskens, 13 september 2015Privacy-Verklaring (mei 2018)

 

mabu communicatie, gevestigd aan Orchideestraat 6 4511 GV Breskens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mabu-communicatie.com

Orchideestraat 6

4511 GV Breskens

+31 117 785003

Charly Manske is de Functionaris Gegevensbescherming van mabu communicatie Hij is te bereiken via mabu.communicatie@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

mabu communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
mabu communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- mabu communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
mabu communicatie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mabu communicatie) tussen zit. mabu communicatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office, Google-diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

mabu communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
mabu communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
mabu communicatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mabu communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mabu.communicatie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. mabu communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
mabu communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mabu.communicatie@gmail.com

 


Vertaalcentrum Breskens
©mabu communicatie 2012